LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene en leveringsvoorwaarden

Paroesh Kitchen

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Paroesh Kitchen: de opdrachtnemer en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de opdrachtgever en wederpartij van Paroesh Kitchen.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Paroesh Kitchen en een cliënt waarop Paroesh Kitchen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Paroesh Kitchen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Paroesh Kitchen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de cliënt opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 opgenomen betalingscondities.
 3. Paroesh Kitchen is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 4. Vertraging

 1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Paroesh Kitchen aan cliënt doorberekend.
 2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 5. Betaling

 1. Bij een totaalbedrag van €500,- of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van de offerte 25% van de totaalprijs. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Paroesh Kitchen contant of per (digitale)banktransfer voldaan worden.
 2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Paroesh Kitchen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Paroesh Kitchen.
 3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Artikel 6. Bezorgkosten

 1. Bestellingen binnen de regio Haaglanden met een waarde van meer dan € 75,00 worden gratis bezorgd. Voor overige bestellingen binnen de regio berekenen wij €4,50 bezorgkosten. Voor bestellingen buiten de regio Haaglanden berekenen wij €0,75 per kilometer, heen en terug. Alle prijzen zijn excl. BTW.

Artikel 7. Catering

 1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Paroesh Kitchen zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Paroesh Kitchen en cliënt.
 2. De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Paroesh Kitchen is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Paroesh Kitchen niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
 3. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Paroesh Kitchen.
 4. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Paroesh Kitchen is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

Artikel 8. Afwas

 1. Servies, schalen, bakjes en overige door Paroesh Kitchen afgeleverde (serveer)materialen dienen schoon retour ingeleverd te worden door cliënt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien u de afwas door ons wilt laten verzorgen, dient u dit vooraf aan te geven, hier worden afwaskosten á €1,50 per item voor in rekening gebracht.

Artikel 9. Annulering door cliënt

 1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen.
 2. Bij annulering van 4 weken of eerder voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt geen betaling verschuldigd.
 3. Bij annulering van 2 tot 4 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 25% van de totaalprijs te betalen.
 4. Bij annulering van 1 tot 2 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
 5. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 75% van de totaalprijs te betalen.
 6. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
 7. Bovenstaande annuleringsregelingen zijn van toepassing ongeacht wanneer de bestelling daadwerkelijk is geplaatst.
 8. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden, bij voorkeur na een zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering

Artikel 10. Overmacht Paroesh Kitchen

 1. Paroesh Kitchen is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Paroesh Kitchen zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Paroesh Kitchen. Zo mogelijk biedt Paroesh Kitchen onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in artikel 10.1 heeft de cliënt het recht het door Paroesh Kitchen geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Paroesh Kitchen kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 11. Deelannulering

 1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 9 van deze voorwaarden van toepassing.
 2. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid cliënt

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Paroesh Kitchen, medewerkers of derden.

Artikel 13. Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid Paroesh Kitchen

 1. Paroesh Kitchen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

 Overmacht, zoals in artikel 10 is omschreven;

 • Daden of nalatigheden van de cliënt, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege cliënt te werk zijn gesteld;
 • Ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
 • Handelingen of nalatigheid van Paroesh Kitchen, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.
 1. Paroesh Kitchen is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.
 2. Paroesh Kitchen is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
 3. Paroesh Kitchen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Paroesh Kitchen onder zich heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Paroesh Kitchen is in alle gevallen beperkt tot het daadwerkelijk door de contractspartij betaalde of te betalen factuurbedrag van de overeenkomst, althans tot het bedrag dat door een verzekering van Paroesh Kitchen wordt uitgekeerd,

Artikel 15. Verantwoordelijkheid Cliënt

 1. Cliënt is verantwoordelijk voor:
 • Een goede bereikbaarheid;
 • Voldoende parkeergelegenheid;
 • Deugdelijke laden -en lossen mogelijkheden;
 • Een veilige omgeving;
 • Bestek en servies (Mits schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 16. Vergunningen

 1. Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Paroesh Kitchen.Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen is geen reden om de opdracht te annuleren.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.
 3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat een van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.
× Hungry? Bestel via WhatsApp